Wyzwania w programach lekowych w onkologii dziecięcej

W dniach 5 i 6 listopada miała miejsce konferencja p.t. “Programy lekowe w onkologii – aspekty medyczne, organizacyjne i ekonomiczne”. Do uczestnictwa zostało zaproszonych  wielu znakomitych lekarzy, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia Maciej Miłkowski oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich, w tym Fundacja ISKIERKA – jako jedyna reprezentująca onkologię dziecięcą.

X

Wyzwania w programach lekowych w onkologii dziecięcej

screen_prez_programy_lekowe

O konferencji

Konferencja miała miejsce w Virtual Meeting i dotyczyła różnych aspektów związanych z programami lękowymi w onkologii.

Przewodniczącymi komitetu Naukowego byli:

 • prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Program konferencji:

 • Sesja I. – Tworzenie programów lekowych wobec potrzeb i możliwości – m.in. z perspektywy Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Sesja II. – Ekonomiczne aspekty programów lekowych – m.in. z perspektywy producentów leków
 • Sesja III. – Problemy w interpretacji zapisów programów lekowych
 • Sesja IV. i. V. – Problemy w realizacji programów lekowych
 • Sesja VI. – Możliwości poprawienia dostępu do programów lekowych
 • Sesja VII. – Głos Pacjentów
  Pierwsza linia leczenia pacjentów onkologicznych priorytetem zmian w programach lekowych (u dorosłych)
  Programy lekowe w onkologii dziecięcej

Fundacja ISKIERKA – jako jedyna organizacja reprezentująca onkologię dziecięcą, miała okazję pokazać jakie są sukcesy i wyzwania w obecnych programach lekowych dedykowanych onkologii dziecięcej. W sesji VII p.t. “Głos pacjentów” w zastępstwie Prezes Fundacji Jolanty Czernickiej-Siweckiej wystąpiła Redaktor Naczelna portalu onkorodzice.pl Ewa Majewska.

W naszej prezentacji doceniliśmy pozytywne zmiany i decyzje o refundacji ważnych leków, takich jak:

 • przeciwciała anty-GD2 w leczeniu Neuroblastomy (refundacja od 09.2020),
 • Blinatumomab w leczeniu Ostrej Białaczki Limfoblastycznej (ALL)
 – (refundacja od 2020 r.)
,
 • Tisagenlecleucel / Terapia CAR-T dla ALL (refundacja od 09.2021),

Wskazaliśmy na problem w dostępności do protonoterapii dla dzieci, które mają do niej wskazanie, a także na ogólny problem powolnego procesu rejestracji leków stosowanych w badaniach klinicznych. Te leki zatwierdzone są dla dorosłych, a dla dzieci nierefundowane – co często wymaga organizowania zbiórek przez rodzinę i najbliższych.

Zwróciliśmy uwagę na problem z dostępnością:

 • leków przeciwgrzybiczych (m.in. Amfoterycyna B w zawiesinie, którą rodzice często sprowadzają z Niemiec lub Francji oraz Noxafil u niektórych pacjentów),
 • chemioterapii w formie zawiesiny doustnej dla młodszych dzieci (np. merkaptopuryny dostępnej w Polsce tylko w tabletkach, które rodzice muszą dzielić – jej odpowiednik w zawiesinie lek Xaluprine rodzice sprowadzają z zagranicy),
 • leków dla glejaków (stosowane w badaniach klinicznych: Avastin, Trametinib, Syrolimus).

Mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie zaowocuje w przyszłości kolejnymi, na których będziemy mogli sygnalizować potrzeby w zakresie dostępności do leków dla dzieci chorych onkologicznie oraz otrzymamy informacje jak usprawnić dotychczasowe procesy refundacji.

Definicja programu lekowego wg. Ministerstwa Zdrowia

Zgodnie z opisem Ministerstwa Zdrowia 1:

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Opis programu obejmuje:

 • kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia;
 • kryteria wyłączenia z programu;
 • schemat dawkowania leków;
 • sposób podawania leków;
 • wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do monitorowania leczenia.

Koszty leczenia

Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

Listy refundacyjne

Najnowsze listy refundacyjne w onkologii publikowane przez Ministerstwo Zdrowia można znaleźć na stronach MZ, a także na portalu zwrotnikraka.pl

Przypisy
 1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/programy-lekowe